Oсновните дейности и направления на развитие на IRADEUM са:

  • Предлагане услуги през собствена и партньорска мрежа, с акцент върху поддръжката и надеждността на услугата.
  • Изграждане и поддръжка на частни безжични мрежи
  • Изграждане и поддръжка на Linux базирани системи
  • Видеонаблюдение 

Интернет мрежата на ИРАДЕУМ е изградена на базата на съвременни комуникационни и софтуерни технологии:

  • оптична комуникация за опорен канал
  • безжична комуникации 802.11 a/g/n за доставка на Интернет
  • Linux решения за управление на трафика

Интернет услуги

ИРАДЕУМ предлага пълна гама Интернет услуги. Потребителите могат да избират различни схеми за потребление, в зависимост от техните нужди и финансови възможности. В зависимост от скоростта, ИРАДЕУМ предлага различни вариянти за крайни устройства. Всички клиенти получават безплатна дистанционна поддръжка до крайното си устройство и консултация на дежурен телефон.

Безжичен достъп до Интернет

Безжичната мрежа е основната среда, през която ИРАДЕУМ предлага интернет на своите клиенти и пратньори. Опорната система се състои от ретранслатори, осигуряващи покритие на територията на град Сливен и регион. Системата се базира на стандарт 802.11a/g/n, което дава възможност за реализиране на широка гама допълнителни Intranet услуги – VPN, VoIP, видеонаблюдение, видеоконференции и др.

Управление на трафика

Управлението на трафика се осъществява в Интернет центъра на ИРАДЕУМ посредством система от съврвъри. Специална система за QoS следи за пропорционалното разпределение на трафика, между потребителите в зависимост от услугите, които ползват. Посредством QoS ИРАДЕУМ осигурява максимална гаранция за това, че клиентите ще получат наистина това за което са платили. Системата осигурява и възможност за burst услуги, благодарение на което клиентите получават допълнителни капацитети от неизползваните Интернет ресурси в даден момент. Отделен модул осигурява 24-часов мониторинг на всички трасета и подсистеми в Интернет центъра на ИРАДЕУМ.

Поддръжка

Поддръжката не се състои само в отстраняване на проблеми, а в тяхното своевременно и превантивно предотвратяване. Основен принцип ни е да правим това, което можем по-добре от останалите и да търсим партньорство с тези, които могат други неща по-добре от нас.