ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в ИРАДЕУМ ТРЕЙДИНГ ООД

Ирадеум Трейдинг ООД, ЕИК 119516124, наричано по-долу за краткост ИРАДЕУМ зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на електронни съобщителни услуги. Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, и ще бъде достъпно в търговските обекти на дружеството и неговите партньори. Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва предплатени и/или абонаментни електронни съобщителни услуги, предоставяни от ИРАДЕУМ ; 

1. Обработка и отговорност: “Ирадеум Трейдинг” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 119516124, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика. ИРАДЕУМ е вписано в публичния регистър на Комисията за регулиране на съобщенията като предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги. ИРАДЕУМ е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Можете да се свържете с предприятието на адреса му на управление: гр. Сливен, ул. „Мур“ 12. По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните в ИРАДЕУМ на следните координати за връзка: e-mail: danny@iradeum.com, име: Даниел Георгиев Попов, тел: 044 624427, адрес: гр. Сливен, ул. „Мур“ 12. ИРАДЕУМ обработва следните данни на описаното по долу правно основание и конкретни цели: 

– Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на ИРАДЕУМ и клиента: • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт; • три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред дружеството; • номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност; • данни, събирани при плащане, направено към ИРАДЕУМ – номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път, • данни за ползваните от Вас услуги от портфолиото на ИРАДЕУМ

– Данни, изготвени и генерирани от ИРАДЕУМ в процеса на предоставяне на услугите: • номер на услуга, клиентски номер, детайлизирани справки към месечни сметки/фактури и размер на съдържащите се в тях задължения; • трафични данни – данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги, за таксуване, за формиране на сметките на абонатите, както и за доказване на тяхната достоверност • данни, необходими за изготвяне на абонатните сметки, както и за доказване на тяхната достоверност – вид на използваната услуга, общ брой мерни единици, начислени за съответния период на изготвяне на периодичните сметки; стойност на ползваните услуги; информация за избрания от Вас начин на плащане, извършени и дължими плащания; информация за промени в ползването на услугите, ограничения и възстановяване на услугите; • данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес; • видеозапис при посещение в офиса на ИРАДЕУМТ, изготвен с оборудване за видеонаблюдение за охранителни цели и с оглед осигуряване на необезпокоявано обслужване на служителите и посетителите • IP адрес при посещение на уебсайта ни• информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително записи на обаждания, електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас; • данни във връзка с предявена рекламация по отношение на закупено от ИРАДЕУМ крайно електронно съобщително устройство; 

2.Цели и правни основания за обработване на личните данни:

– Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за електронни съобщителни услуги. ИРАДЕУМ обработва данните Ви за следните цели: • Идентифициране на клиент при: сключване, изменение и прекратяване на договор за услуги или при регистриране на предплатена услуга; изпълнение на заявки за предоставяне на информация относно потребление; разяснения за ползваните услуги и абонаментните планове, плащане на сметки и адресиране на оплакване/жалба. Идентифицирането на клиент се извършва по всички търговски и комуникационни канали – търговски обект, продажба от разстояние, обекти и телефонни оператори на контактни центрове, представители и дистрибутори на услуги, електронна форма за контакт; • Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за ползваните услуги по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги; • Кредитна оценка чрез първоначален и последващ анализ, оценка и прогнозиране на платежното поведение и на кредитния риск, анализ на клиентска платежна история, проверка валидността на данни, при сключване на договори за електронни съобщителни услуги, договори за лизинг или при закупуване на устройство; • Анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил (обем и вид потребление, платежна история) с оглед определяне на подходяща за Вас оферта. • Проверка на обем и вид клиентско потребление по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и ИРАДЕУМ от нетипичен трафик, (измами и злоупотреби от трети лица); оставащи включени услуги; стойност по фактура. Разяснение на фактури/месечни такси и предоставяне на справки за ползвани и прекратени услуги; • Изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговския обект, изпращане на куриерска пратка с предоговорна информация и проект на договор; обслужване на отказ от сделка; • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби; Корекции на дължими суми при наличие на основание за това; • Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до платформите за електронно обслужване и детайлизирани справки; • Техническа поддръжка и отстраняване на повреди и всякакви технически проблеми – на място и чрез дистанционен достъп до оборудването за ползване на услугата. Възстановяване на услуги, спрени поради не плащане; • Плащане на сметки, разсрочване, опрощаване, отсрочване на дължими суми; • Проверка на техническа възможност за предоставяне на услуга; • Гаранционно и сервизно обслужване на устройства; • Извършване на обработка от обработващи данните – възлагане, отчитане, приемане, разплащане; • Осигуряване защита и сигурност на мрежата на ИРАДЕУМ;

-В изпълнение на свои законови задължения, ИРАДЕУМ обработва данните Ви за следните цели: • Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган; • Управление на предоставени съгласия; • Съгласуване на скици и проекти преди реализация на инвестиционни проекти; • Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за потреблението на Услугите; • Извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; • Предоставяне на информация на Комисията за регулиране на съобщенията, на Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на личните данни, във връзка с изпълняване на задълженията, произтичащи от съответните закони; • Предоставяне на информация на съда и трети лица в рамките на производства пред съда • Изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговския обект, изпращане на куриерска пратка с преддоговорна информация и проект на договор; обслужване на отказ от сделка; • Предоставяне на външни кредитни агенции за целите на определяне на кредитен рейтинг и кредитна оценка на клиент и преценка за предоставяне възможност за отложено плащане/лизинг; • За получаване и/или предоставяне на информация/оферти за продукти и услуги на трети лица, ако такава информация е изрично поискана от Вас или ако Вие сте изразили съгласие за получаване на такава информация.

– ИРАДЕУМ обработва данните Ви и за целите на следните свои легитимни интереси: • Продажба на вземания от клиенти; предоставяне на информация за дълга на цесионера – договори, протоколи, месечни сметки/фактури; • Справки за продадени задължения по договори за цесия за целите на потвърждаване на прехвърлянето на вземанията; • Профилиране на клиентите за целите на директния маркетинг, ползвани услуги и изразени предпочитания с цел: – отправяне на оферти за предоставяне на нови услуги и/или изменение в условията на вече използвани услуги от клиент, с цел по-ефективното им използване и оптимизиране на разходите за клиента, – подготовка на информацията, публикувана на интернет страницата ни, по най-подходящия за Вас и Вашето крайно устройство начин с оглед максимално улеснен и полезен достъп до това съдържание за клиентите на ИРАДЕУМ; • Обработване на данните от Вашите сметки/фактури за други цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им и осигуряващи както достоверен анализ на наши продукти и услуги, така и оценка на тяхната полезност за потребителското търсене. • Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид – ИРАДЕУМ извършва посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си гама от услуги и за подобряване на обслужването на клиентите; 

3. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни: 

– Обработващи лични данни, които въз основа на договор с ИРАДЕУМ обработват личните Ви данни от името на ИРАДЕУМ или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни • Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори на хартиен носител и /или закупени/ ремонтирани стоки; • Дистрибутори и агенти на ИРАДЕУМ, които сключват договори с крайни клиенти от името и за сметка на ИРАДЕУМ; • Лица, които по възлагане на ИРАДЕУМ поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни; • Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства; • Агенции, събиращи неплатени клиентски задължения от името на ИРАДЕУМ. • Лица, предоставящи услуги като контактен център за осъществяване на директен маркетинг или за осигуряване на техническо съдействие; • Лица, осъществяващи дейности по инсталация и/или поддръжка на адреса за предоставяне на услугата; • Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас; • Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти на ИРАДЕУМ; • Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител; • Лица, извършващи консултантски услуги в сферата на защита на личните данни. • Лица, обслужващи счетоводно ИРАДЕУМ

– Други администратори на лични данни, на които ИРАДЕУМ предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от ИРАДЕУМ предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

– Съвместни администратори на лични данни, които съвместно с ИРАДЕУМ определят целите и средствата на обработване на личните Ви данни – Кредитни агенции – по време на извършване на кредитна оценка, при определяне на кредитния рейтинг и при преценка относно отложено плащане/лизинг; 

4. Срок за съхранение на личните данни. Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор за предоставяне на Услуга се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждате на всички финансови отношения между страните; Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно –осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на Услуги и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок. Трафични данни, обработвани по силата на Закона за електронните съобщения за целите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления, както и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица, се съхраняват от ИРАДЕУМза срок от 6 месеца. ИРАДЕУМ може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение. Запис на глас – телефонните разговори – 2 години от провеждане на разговора; Картина (Видеозапис) – до 30 дни от създаване на записа. 

5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от ИРАДЕУМ и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните: По отношение Вашите лични данни имате следните права:

– Да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от ИРАДЕУМ информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;

– Да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;

– Да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи:  същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;  оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;  обработването на данните е признато за незаконно; • националното или европейското законодателство изискват това; 5.4. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи: • при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на ИРАДЕУМ да провери точността на данните; • установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити; • желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки, че ИРАДЕУМ не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; • при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му.

– Да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили, включващо получаването им от ИРАДЕУМ в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:  обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение; и  обработването се извършва по автоматизиран начин.

– Да възразите пред ИРАДЕУМ по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес. Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилирането с тази цел, ИРАДЕУМ ще прекрати обработването им за посочената цел. Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, ИРАДЕУМ ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

– по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие като заявите изричното си желание чрез търговската мрежа и каналите за комуникация с ИРАДЕУМ

– Да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени. В случай, че изрично не е посочен конкретен начин, за да упражните правата си следва да подадете изрично писмено заявление във всеки един търговски обект на ИРАДЕУМ. 

6. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на ИРАДЕУМ и какви са последиците от това? За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявените от Вас услуги, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения на ИРАДЕУМ. Непредоставянето на следните данни препятства възможността ИРАДЕУМ да сключи договор с Вас: • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес; • три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред ИРАДЕУМ; • номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност; • данни, събирани при плащане, направено към ИРАДЕУМ – номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, във връзка с извършване на плащането по банков път през онлайн платформата и другите електронни търговски канали на ИРАДЕИУМ; • данни от профила ви за достъп до онлайн платформата ни – потребителско име, история на заявките и плащанията.