ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обща разпоредба

1.1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Ирадеум Трейдинг ООД (Оператор) със седалище
гр.Сливен, ул.Мур 12, адрес на управление гр.Сливен, ул. Мур 12 и неговите Потребители по предоставяне на комуникационни услуги на базата на Обща Лицензия 220 за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи RLAN от подвижна радиослужба и удостоверение за регистрация 220-05561/10.02.2005. Услугите се предоставят чрез една или повече далекосъобщителни мрежи, наричани по-долу обобщаващо (Мрежата).

1.2. Тези Общи условия са задължителни за Оператора и Потребителите и предоставят основата, върху която се извършва договарянето на предоставяните услуги.

1.3. Специалните условия за предоставяне на услугите за всеки отделен Потребител се уговарят в писмен договор (писменият договор), сключен между Оператора и Потребителя (страните).

1.4 Операторът предоставя чрез мрежата:

1.4.1 Достъп до Интернет

1.4.2 Виртуални частни мрежи (VPN)

1.4.3 Допълнителни услуги по IP протокол (web хостинг, e-mail и др.)

1.5 В случаите, когато Операторът не предоставя някоя от услугите по т.1.4 със собствени средства, той сключват договори със съответните доставчици, в които се урежда редът и условията за предоставянето им, като Операторът гарантира за качеството на предоставените услуги.

II. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. СРОКОВЕ

2. Влизане на Договора в сила

2.1 Договорът между Оператора и Потребителя влиза в сила от датата на подписването на писмения договор от страните.

3. Срок на Договора

3.1 Срокът за предоставяне на услугите се определя в сключения между страните писмен договор и започва да тече от датата на активиране на услугите. Договорът между Оператора и Потребителя продължава своето действие до изтичане на срока на предоставяне на услугите.

4. Срок за активиране на услугите

4.1. Крайният срок за активиране на услугите е 30 /тридесет дни/ от момента на заплащане на първоначалната сума по т.12.1 на настоящите Общи условия.

4.2. Активирането на услугите може да стане и преди изтичане на посочения срок, доколкото Операторът е готов да ги предоставя и Потребителят е готов да ги използва.

4.3. По молба на Потребителя и при изразено от Оператора съгласие срокът за активиране може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни.

4.4. Операторът съобщава на Потребителя всички технически параметри, необходими за активиране на услугите, най-малко 10 дни преди активирането.

5. Протокол за активиране

5.1. Активирането се предоставя с Протокол за активиране, подписан от страните по договора и представляващ неразделна част от него.

5.2. Протоколът за активиране се изготвя и подписва от страните след завършването на 24-часов тест, при който се констатира покриване на  качествените показатели, предварително уговорени между страните.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6. Задължения на Оператора

6.1. Операторът предоставя услугите в съответствие с притежаваните лицензии и законовите изисквания в областта на далекосъобщенията.

6.2. Операторът предоставя услугите с гарантирано качество и ниво на поддръжка, съгласно договора и приложенията, съдържащи точното техническо описание на услугите и гаранциите за качеството им, времето за наличност на връзката и неустойките за лошо качество, които се заплащат на Потребителя.

6.3. Операторът полага необходимите грижи за запазване, а при организационно-технически възможности и за повишаване на качеството на предоставяните услуги.

6.4 При необходимост от достъп до помещения на крайния потребител, Операторът се задължава да го уведоми писмено най-малко 3 /три/ денонощия предварително.

6.5 Операторът се задължава да съхранява данните необходими за разплащанията за срок от 6 /шест/ месеца.

7. Рамки на отговорността на Оператора

7.1. Операторът не носи отговорност, ако ползването на услугите от Потребителя се извършва от него в нарушение на закона или при липса на лицензии и/или други изискуеми разрешения и регистрации.

7.2. Операторът носи отговорност за предоставяне на услугите само в границите между крайните точки на услугите, които са определени в писмения договор между страните.

7.3. Операторът не носи отговорност при наличие на проблеми извън крайните точки на предоставяне на услугите ,включително проблеми в мрежата на Потребителя или в мрежите на партньори, доставчици и клиенти на Потребителя. Наличието на такива проблеми и протичащата от тях невъзможност за предоставяне на услугите не освобождават Потребителя от нито едно от задълженията му по настоящия договор, включително задълженията за заплащане на месечните вноски.

7.4. Операторът не носи отговорност за последици (преки или косвени вреди, включително пропуснати ползи) от ползване на каквито и да е информационни ресурси и връзки или действия на трети лица спрямо Потребителя, извършени при или по повод ползването на услугите. Операторът по никакъв начин не гарантира сигурността или верността на получената чрез използването на услугите информация, нито качеството на стоките или услугите, закупени или получени чрез използването на услугите.

8. Права и задължения на Потребителя

8.1. Потребителят се задължава да заплаща своевременно и точно дължимите от него суми по договора.

8.2. Потребителят се задължава към момента на активиране на ползването на услугите да притежава всички лицензии, разрешения и регистрации, необходими за ползването им, ако са необходими такива.

8.3. Потребителят се задължава да пази доброто име и търговският имидж на Оператора, включително и след прекратяване на действието на договора.

8.4. Потребителят няма право да извършва промени в Мрежата.

8.5. Потребителят се задължава да поддържа възможност за телефонна връзка за директен контакт с Оператора.

8.6. Потребителят се задължава да оказва пълно съдействие на Оператора за предоставяне на услугите и отстраняването на проблеми свързани с тях, както и да предоставя достъп на представители на Оператора до крайните точки на предоставяне на услугите, находящи се в негово владение.

8.7. Потребителят не може да използва Мрежата в нарушение на приложимото законодателство.

9. Форс мажор

9.1. Дефиниция

Форс мажор е всеки случай на непреодолима сила или случайно събитие, представляващи обстоятелства от извънреден характер, които не са били могли да бъдат предвидени към момента на сключване на договора между страните. За случаи на форс мажор се считат и действия на трети лица извън контрола на Оператора, които са довели до невъзможност за изпълнение на задълженията на Оператора.

9.2. Отпадане на задълженията

Страните по договора не носят отговорност за изпълнение на задълженията си в случай на форс мажор за периода докато трае непреодолимата сила или случайното събитие. Отпадането на задълженията в този случай не важи по отношение на закъснели плащания, изискуеми преди настъпването на форс мажорните обстоятелства.

9.3. Задължения за известяване

Страна по договора, която е под въздействие на форс мажорни обстоятелства е длъжна да уведоми незабавно другата страна за обстоятелствата и ограниченията наложени от тях.

9.4. Отстраняване

Страна по договора, която е под въздействие на форс мажорни обстоятелства е длъжна да полага всички усилия за отстраняване ефектите от тях и да възстанови нормалното изпълнение на задълженията си по договора.

9.5. Прекратяване на действието на договора

Ако обстоятелства на фарс мажор продължат повече от 14 дни и една от страните загуби интерес от продължаване действието на договора, тя може да поиска прекратяване на договора. В този случай договорът се прекратява без последствия за страните.

10. Жалби, молби и предложения

10.1. Потребителите имат право да подават молби, жалби и предложения в писмен вид и да получават отговор в срока посочен в т.10.3 от тези Общи условия.

10.2. Потребителите имат право да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до Мрежата на Оператора и услугите предоставяни чрез нея, както и за неспазване на публичните условия на Лицензията и Общите условия от страна на Оператора.

10.3. Операторът се задължава да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от Потребителите в едномесечен срок от тяхното получаване.

10.4. Операторът се задължава да води и съхранява регистър за постъпилите молби, жалби и предложения, както и предоставените отговори по тях за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни.

10.5 Личните данни, които Абонатът предоставя, както и личните данни, които Ирадеум Трейдинг ООД изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от страна на Ирадеум Трейдинг ООД в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на Ирадеум Трейдинг ООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на абонатите, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни в Ирадеум Трейдинг ООД, която е публикувана на интернет страницата на Ирадеум Трейдинг ООД  www.iradeum.com и е налична в офиса на Ирадеум Трейдинг ООД (Политика за поверителност).

IV. ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ

11. Цени на услугите. Компоненти.

11.1 Цената на всяка от предоставяните услуги има за свои компоненти: цена за активиране на услугите и месечна такса за предоставяне на услугата (месечна вноска) , съгласно действащия ценоразпис на Оператора. Цената за активиране на услугите включва средствата и дейностите по първоначално изграждане на комуникационния канал.

11.2 Операторът се задължава да уведоми писмено Потребителя най-малко 30/тридесет/ дни преди влизането на новите цени в сила.

12. Първоначална сума

12.1 След подписване на договора и в писмено определения между страните срок, Потребителят заплаща на Оператора първоначална сума, включваща цена за активиране на услугите и първа месечна вноска;

13. Начин и срок на плащане

13.1. Плащането на месечните вноски, с изключение на първата, се извършва на основание фактура или проформа-фактура за дължимата сума, която се издава от Оператора към първия работен ден от работния месец, за който ще се предоставят услугите.

13.2. Месечната вноска е дължима до 10 число на работния месец, през който се предоставят услугите. Не получаването на проформа-фактура не освобождава Потребителя от задължението за заплащане на месечната вноска в срок.

13.3. Всички дължими суми по Договора в полза на Оператора се заплащат в брой или по банкова сметка, посочена в писмения договор. Плащането се счита за извършено в момента на заплащане на сумата в брой или в момента на заверяване на сметката на Оператора.

V. ПОДДРЪЖКА И НАРУШЕНО КАЧЕСТВО

14. Наблюдение и поддръжка на мрежата

14.1. Операторът поддържа Мрежата като осигурява надеждни и качествени услуги 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, през цялата година съгласно условията на договора.

14.2. Мрежата се управлява и наблюдава от дежурните администратори на Оператора.

14.3. Дежурните администратори на Оператора предоставят информация за текущото състояние на Мрежата и услугите, приемат заявки за обслужване на проблеми, идентифицират и организират отстраняването на появилите се проблеми.

14.4. Операторът събира и съхранява параметри, отразяващи работатат на Мрежата и качествените показатели на предоставените услуги.

14.5. Потребителят има пълен и непрекъснат достъп до информацията, отнасяща се до неговите услуги през web сайт чрез получени от Оператора потребителско име и парола.

15. Заявки за обслужване на проблем

15.1. В допълнение към методите за кореспондиране, посочени в т.26.1 и т.26.4 от Общите условия, заявка за обслужване на проблем може да бъде получена и по телефона.

15.2. При получаване на заявката дежурният служител на Оператора записва следната информация:

а) точното време на получаване на заявката
b) име на представител на Потребителя;
c) естество на заявката;

16. Профилактика на мрежата

16.1. Профилактика на мрежата се провежда при нужда и през предварително обявени и съгласувани с Потребителя периоди от време.

16.2. Операторът уведомява Потребителя относно предстоящите профилактики и ремонти на Мрежата:
а) В случаите, когато не се предвижда нарушаване качеството на услугите на Потребителя – най-малко 24 часа предварително, като се посочва и срока за който ще бъде извършена профилактиката или ремонта
b) В случаите, когато е възможно нарушаване на качеството на услугите на Потребителя – най-малко 2 дена предварително, като се посочва и срока за който ще бъде извършена профилактиката или ремонта

17. Нарушаване качеството на услугите

17.1. При откриване на проблем в Мрежата и предоставените услуги, Операторът незабавно взема мерки за отстраняването му в съответствие с условията на договора и категорията на проблема.

17.2 Операторът се задължава да отстрани проблема в срок от 24 /двадесет и четири/ часа от момента на регистриране на проблема.

17.3. При неадекватно или ненавременно разрешение на специфичен проблем, Потребителят има право да се свързва и търси съдействие от Управителя на Оператора.

17.4. Телефоните за контакт на дежурните администратори са цитирани в договора между страните и също могат да бъдат открити на уеб страницата на Оператора (http://www.iradeum.com). Телефоните за контакт с Управителя са цитирани в договора.

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

18. Неустойка за неизпълнение на Оператора

18.1. Случаите, когато е нарушено качеството на услугите, Потребителят може да поиска неустойка за лошо качество, точният размер на която се изчислява по формулата N = MP * T / 30, където MP е месечната такса заплащана от потребителя, а T е броят на дните в които периодът с нарушено качество на услугите надвишава 4 /четири/ часа.

18.2. Заявките за получаване на неустойка по т.18.1 се депозират писмено от Потребителя пред Оператора в 3 -дневен срок след края на работния месец, през който е констатирано нарушено качество. Операторът се задължава при основателност на претенцията да издава данъчно кредитно известие.

18.3. Потребителят не може да претендира за неустойка за лошо качество в случаите, когато лошото качество на връзката се дължи на форсмажорни обстоятелства, причини извън крайните точки на предоставяне на услугите или на извършвана от Оператора профилактика, докато трае същата.

19. Неустойка за неизпълнение на Потребителя. Временни санкции.

19.1. В случай на забавено плащане на дължима от Потребителя сума Операторът има право на неустойка в размер на 0,25% от дължимата сума за всеки ден от забавата.

19.2. В случай на забавено плащане над 10 дни, Операторът може да спре предоставянето на услугите частично или изцяло. Предоставянето на услугите се възстановява след заплащане от Потребителя на всички дължими по договора суми, включително и неустойките.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА

20. Прекратяване

20.1. Договорът се счита за прекратен с изтичането на срока по т.3.1

20.2. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма.

20.3. Договорът може да бъде прекратен единствено на основанията посочени в него или анексите към него и настоящите общи условия

21. Разваляне на Договора от Потребителя

21.1. Потребителят може да развали договора с отправяне на писмено 15-дневно предизвестие, ако ползването на услугите не се активира до 30 дни след заплащане на първоначалната сума по т.12 от настоящите Общи условия.

21.2. При възникване на събитие – невъзможност да се осигурят услугите по вина на Оператора за период по голям от 10 дни, Потребителят има право да развали договора с отправяне на 30 дневно писмено предизвестие.

21.3. При разваляне на договора по т.21.2 Потребителят не може да иска допълнителна неустойка за лошо качество по т.18.1 и т.18.2.

21.4 Потребителят може да развали едностранно Договора по свое желание с отправяне на 30 дневно писмено предизвестие.

22. Разваляне на Договора от Оператора

22.1. Ако Клиентът не заплати в срок първоначалната сума, Операторът има право да развали договора с отправяне на писмено 15-дневно предизвестие. Изтичането на този срок прекратява договора, освен ако неизплатената до този момент сума, не бъде междувременно изцяло изплатена на Оператора.

22.2. Ако Потребителят просрочи с повече от 20 дни заплащането на месечната вноска Операторът може да развали договора незабавно, за което следва да уведоми Потребителя писмено.

22.3. Извън горните хипотези, Операторът има право да развали договора при виновно неизпълнение на което и да е друго задължение на Потребителя по настоящия договор с отправяне на 30-дневно писмено предизвестие.

23. Неустойки при разваляне на Договора

23.1. При разваляне на договора по вина на Потребителя според т.22.2 горе, Потребителя дължи на Оператора неустойка в размер на една месечна вноска, освен ако друго не е уговорено в договора.

23.2. Ако договорът се развали по вина на Оператора според т.21.2 по-горе, той дължи на Потребителя неустойка в размер на една месечна вноска, освен ако друго не е уговорено в договора.

23.3 Ако договорът се развали по вина на Оператора според т.21.1 по-горе, той дължи на Потребителя пълно възстановяване на първоначалната сума, както и неустойка в размер на една месечна вноска, освен ако друго не е уговорено в договора.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

24. Изменение на общите условия

24.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани от Оператора, при спазване на действащото законодателство. Променените Общи условия се обявяват на Потребителя по подходящ начин.

24.2 Операторът обявява общите си условия в 7-дневен срок след съгласуването или изменението им във всяка своя служба, на територията на която предоставя услугите през целия период на дейността си.

24.3. В случай, че Потребителя не възрази писмено в срок от 30 календарни дни от получаването на съобщението за промяната, тя го обвързва.

24.4 Операторът осигурява на крайните потребители и на други лица възможност да получат безплатно копие от общите условия във всяка своя служба

25. Конфиденциалност

25.1. Операторът и Потребителят (страните по договора) се задължават да спазват изисквания за запазване на конфиденциалност.

25.2. Конфиденциална информация е всичко, свързано с организацията и търговската дейност на страна по договора, с изключение на информацията, която страната изрично е определила като неконфиденциална, на общоизвестни факти или на информация, която страната сама е направила обществено достъпна.

25.3. Не се счита за разпространение на конфиденциална информация предоставянето на информация, изискана от компетентните държавни органи в предвидените от закона случаи.

24.4. В случай на нарушаване на клаузите за конфиденциалност, виновната страна дължи на изправната страна пълно обезщетение на причинените вреди.

26. Кореспонденция

26.1. Официалната кореспонденция между страните се осъществява чрез препоръчани писма с обратна разписка.

26.2. Адресите за кореспонденция между страните се уговарят в писмения договор между тях.

26.3. Ако някоя от страните промени адреса си, посочен в писмения договор, тя е длъжна предварително да уведоми другата страна в писмена форма. В случай че страната не изпълни задължението си за уведомяване, съобщенията, изпратени на известния адрес, ще се считат за надлежно изпратени и получени.

26.4. За текуща кореспонденция страните се съгласяват да използват електронна поща.

27. Уведомяване за ограничения

Операторът се задължава да уведомява своевременно Потребителя относно ограниченията и изискванията, наложени на основание действащото законодателство и издадените лицензии, както и при бедствия, аварии и извънредни обстоятелства.

28. Недействителност

Страните декларират, че в случай, че някои от клаузите по настоящите Общи условия се окажат недействителни, това няма да влече до недействителност на договора, на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

29. Приоритети

В случай на противоречие между клаузи на различните документи, които съставят договора в неговата цялост, предимство има клаузите на документите в следната последователност:
a) анексите към договора;
b) писменият договор сключен между страните и приложенията към него;
c) настоящите Общи условия

30. Приложимо право

За неуредените в настоящите Общи условия и договора между страните въпроси се прилагат разпоредбите на действащото търговско и гражданско законодателство на Република България.

31. Разрешаване на спорове

Всички спорове, свързани с договора, се уреждат по споразумение между страните, а ако такова не бъде постигнато, се решават по съдебен път

32. Дефиниции

С цел унификация на термините и избягване на възможността за спорове при прилагането и тълкуването на договора, страните възприемат следните дефиниции по смисъла на сключения между страните писмен договор и настоящите Общи условия:
a) Нарушаване на качеството на услугите е прекъсване или влошаване на услугите
b) Прекъсване на услугите е прекъсване на комуникационната връзка в мрежата между крайните точки за услугите за срок по-голям от определена стойност. Тази стойност е дефинирана с писмения договор между страните или приложенията към него.
c) Влошаване на услугите е предоставяне на услугите с наличие на грешки, чиито ниво се определя в писмения договор между страните или приложенията към него.
d) Невъзможност да се осигурят услугите е налице, когато времето на наличност на връзката е по-малко от 90% за един работен месец.
e) Времето за наличност на връзката (L) се изчислява месечно и представлява % от общото време, през което връзката е била налична за ползване. Периодите на профилактика, както и прекъсвания поради форсмажорни обстоятелства или поради причини извън крайните точки на услугите не се включват в сумата на периодите с нарушено качество.
f) Възстановяване след нарушаване качеството на услугите е налице в момента, когато изчезнат проблемите, описани в т. b) и c)
g) Период с нарушено качество на услугите е периодът от момента на откриване (от Потребителя или Оператора) на прекъсване или влошаване на услугите до момента на възстановяването.
h) Профилактика е период на планиран ремонт или наблюдение на апаратура, както и планирана промяна на Мрежата, при които са възможни периоди с нарушено качество на услугите.