Инсталационната такса включва труд и консумативни материали. Комуникационното оборудване остава собственост на IRADEUM, което позволява при подмяна на клиентското оборудване с цел подобряване на услугата, клиентът да не се натоварва с допълнителни разходи по подмяната му.
заб.
Ако клиентът прекъсне ползването на избраната от него услуга за повече от месец по собствено желание, той заплаща месечен наем от 5 лева, за времето за което задържа при себе си комуникационното оборудване. След като поиска да продължи активно ползване на избраната услуга, тя му се активира незабавно след като предплати съответния период. (Тази схема е удобна за хора, които прекарват част от годината извън населеното място в което ползват услугата ).
При желание от страна на клиентът, комуникационното оборудване може да му бъде продадено, като в този случай клиентът може да ползва Интернет когато пожелае, както и да прекъсва ползването на услугата за неопределено време, без да дължи допълнителни такси или неустойки. (Тази схема е удобна за клиени, които прибивават в съответното населено място епизодично).

Въпреки, че инсталацията на Интернет услуга предоставяна по безжичен път не е толкова лека, IRADEUM предоставя възможност на клиенти, които считат, че са компетентни, сами да инсталират и настроят комуникационното оборудване и софтуeра на своя компютър. За тази цел оборудването придружено с описание на инсталационната процедура се изпраща с куриер към клиента за сметка на последния. Всички рискове и последици от неправилно изпълнение на инсталационната процедура са за сметка на клиента.

Клиентът избира услуга от ценовата листа предоставена му от IRADEUM или публукувана на сайта на фирмата. Услугите са предплатени т.е. всеки месец се плаща за ползване на услуга за следващия месец. Прехвърлянето към друга услуга или пакет се заявява в момента на плащане за следващ период за ползване на услугата и се активира след изтичане на вече платения период.

IRADEUM полага максимални услилия да сведе прекъсванията на услугите по своя вина до минимум. При възникнал проблем и доказана виновност от страна на IRADEUM, потърпевшият клиент се обезщетява парично с преспадане на пропорционална на прекъсването сума от следващата му такса. За да се констатира прекъсване и неговата продължителност е нужно клиентът своевременно да уведоми фирмата за възникнал проблем по телефон или поща!